Recent Posts by Stamen Stoyanov

На 23.06.2020г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-0836-С01 между ЛабтехЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана…
Read more
 • Измервания в съотвествие с DIN EN ISO 7027-1 и  US EPA 180.1
 • Надеждни измервания с AQA и свързване към  LIMS
 • Високо прецизно измервания с използване на доказаната WTW® оптика
 • Интелигентна проверка на възпроизводимостта и правоподобността  (IRPC)
 • Имерване в питейна вода съгласно DIN EN / US EPA
 • 3-точково стандартно калбриране, управлявано от менюто
 • Произволно 2–5 точково калибриране
 • QuickCAL: 1-точково калибриране при 10 NTU
 • Спестяващ място
 • AQA, интервала на калибриране и записи с PC документиране ( прехвърляне в Excel, GLP  данни)
 • Smashingprice-/performance ratio
 • Калибриране с AMCO Clear® стандарти- дълготрайна стабилност, висока прецизност, проследими спрямо формазин, екологично безопасни

Recent Comments by Stamen Stoyanov

No comments by Stamen Stoyanov yet.