Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

т. 1 Общи разпоредби

В Лабтех ЕООД поемаме ангажимент за осигуряването на поверителност и защитата на личните Ви данни, които ни предоставяте.

Тази Политика обяснява кога и защо събираме лична информация („лична информация“,и „лични данни“са използвани като идентични термини в тази Политика) за хората, които посещават сайта ни( www. labtech-bg.com), свързват се с нас по телефон или електронна поща и ползват услугите ни, как я използваме, условията, при които можем да я разкриваме на други и как я пазим.

Можем да променяме тази Политика в определени моменти, така, че молим да се уверите, че сте запознати с актуалната Политика за поверителност. Като използвате сайта ни и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани от тази политика.

Всякакви въпроси, свързани с тази Политика могат да бъдат изпращани на e-mail: labtech@mbox.contact.bg

т. 2 За нас

Ние сме Лабтех ЕООД (www. labtech-bg.com), и предоставяме услуги, продукти или обща информация относно предмета ни на дейност.

Адресът ни на управление е гр.Пловдив ул.“Иван Андонов” 13. Когато използваме „ние“ и „нас“, имаме предвид  Лабтех ЕООД (и уебсайта ни www.labtech-bg.com)

т. 3 Как събираме лична информация от Вас

Получаваме информация за Вас, когато използвате сайта ни (labtech-bg.com) или се свържете с нас по телефон или електронна поща, например когато изпращате запитване за получаване на оферта/информация, или в процеса, при който заявявате, поръчвате и ползвате предоставяните от нас продукти и услуги.

Информация за Вас можем да получим и от трети страни (работодател/възложител/клиент), във връзка с осъществяване на бизнес отношения с Лабтех.

т. 4 Какъв вид лична информация събираме

Личната информация, която събираме може да включва:

-Име, презиме, фамилия

-Адрес, e-mail адрес

-Телефонен номер

-Работодател, длъжност

-други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони, както и информация относно това кои страници са посетени и кога.

т. 5 Как се използва Вашата информация

Можем да използваме Вашата информация, за да:

-Предоставяме услугите, които сте заявили, включително да обработваме поръчките Ви и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас;

-Изпълнение на търговски или граждански споразумения и договори, по които Лабтех и Вашия работодател/възложител/клиент са страни, включително, но не само:

-Посочването Ви като представител, пълномощник или лице за контакт по търговски взаимоотношения, договори и споразумения.

-Изготвяне на поръчки за доставки на стоки/услуги;

-Предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили;

-Отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания;

-Търсим Вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти/обучения;

-Правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни;

-Осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни;

-Ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

т. 6 Колко дълго пазим Вашата информация

Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

т. 7 Кой има достъп до Вашата информация

Няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.

Можем да предаваме информацията Ви на следните трети лица:

– доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.

- Външни консултанти: одитори, адвокати, други конслутанти във връзка с извършване на независим финансов одит.

- Държавни и общински органи: В изпълнение на своите законови задължения, Лабтех може да бъде задължена да разкрие личните данни на служители или изпълнители на свои доставчици, клиенти, партньори и други контрагенти при изрично указание на държавни или общински органи. Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

т.8 В кои случаи ще се свързваме с Вас

Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на услугите, които сте заявили (Вие или Ваш работодател/възложител/клиент), на задълженията по договор между нас или или Ваш работодател, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни, или въз основа на законово изискване. Ние имаме право да изпращаме имейл бюлетин за новости от сайта, за който бюлетин сте се абонирали с имейл адреса си.

Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail,телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),

т.9 Как можете да получите достъп, коригиране или заличаване на Вашите лични данни

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

- достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите

- при непълнота и или неточност в данните, които Лабтех обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани.

- да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други.

- в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

- да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.

- да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

т.10 Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни

В предвидените от закона случаи, Вие имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на (labtech@mbox.contact.bg). Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни – Комисия за защита на личните данни.

т.11 Налични мерки за сигурност за защита на Вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна

Когато ни давате лична информация, ние предприемаме действия да осигурим тя да бъде обработвана по сигурен начин. Уебсайтът ( www.labtech-bg.com ) ползва протокол за защитена комуникация SSL сертификат. HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни.

Не-чувствителна информация (Вашия email адрес, и т.н.) се предава обичайно през интернет, и за това никога не може да бъде гарантирана 100% сигурност. В тази връзка, макар, че се стремим да защитим Вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на информация, която ни изпращате, и Вие правите това на свой риск. След като получим Вашата информация, полагаме максимални усилия да осигурим сигурността й на нашите системи.

т. 12 Използване на „бисквитки“(‘cookies’)

Като много други уеб-сайтове, така и нашият използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана от дадена организация към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това ни позволява да проследим модели на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, което се посещават най-често. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню ‘Опции’ или ‘Предпочитания’ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона ‘Помощ’ от менютата на Вашия браузър.

т.13 Линкове към други сайтове

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

т. 14 Прехвърляне на лична информация извън Европа

Като част от услугите, които Ви предоставяме, информацията, която ни предоставяте може да бъде прехвърляна до страни извън Европейския съюз („ЕС“). Тези страни може да нямат подобни закони за защита на личните данни като България. Като предоставяте личните си данни, Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение, или обработване. Ако прехвърляме Ваша информация извън ЕС по този начин, ние ще вземем подходящи мерки за сигурност, за да осигурим защитата на личната Ви информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

Ако използвате услугите ни докато сте извън ЕС, Вашата информация може да бъде прехвърляна извън ЕС, за да Ви бъдат предоставени тези услуги.

т.15 Преразглеждане на тази Политика

Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни.